Bogdan Mościcki czy Artur Zych.? Kto lepszym gospodarzem?
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 03 2018 19:59:48
Mijają cztery lata kadencji burmistrza Artura Zycha. W 2014 roku startował pod hasłem STOP STAGNACJI . Jak wygląda realizacja zamierzeń i obietnic przedwyborczych w świetle dokumentów.

Jak wygląda stan finansów gminy i zrealizowanych inwestycji u schyłku kadencji obecnego burmistrza nie w propagandowych spotach ale na tle osiągnięć poprzednika?

Rozszerzona zawartość newsa
Mijają cztery lata kadencji burmistrza Artura Zycha. W 2014 roku startował pod hasłem STOP STAGNACJI . Jak wygląda realizacja zamierzeń i obietnic przedwyborczych w świetle dokumentów.

W analizie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu zostały uwzględnione trzy parametry.
-  Zrealizowane wydatki budżetu w latach 2011 – 2017.
- Wydatki poniesione na inwestycje w latach 2011 – 2017
- Wydatki poniesione na płace i ich pochodne w latach 2011 – 2017.
 Na wykresie za lata 2016 - 2017 nie uwzględniono dotacji rządowego  programu 500+ .
Kadencja Bogdana Mościckiego to w miarę systematyczny wzrost wydatków które w 2014 roku wyniosły niemal 16.000.000 złotych.  Jeżeli uwzględnimy środki wydatkowane w roku 2015 na rozpoczęte wcześniej inwestycje wydatki wyniosły 17.627.839,07 zł.

Od 2015 po przejęciu władzy przez Artura Zycha roku wydatki ustabilizowały się na zdecydowanie niższym poziomie i w 2017 roku wyniosły tylko nieco ponad 15.000.000 złotych.W okresie kadencji burmistrza Bogdana Mościckiego wzrost wydatków na płace z pochodnymi następował stopniowo i w 2013 roku osiągną kwotę 4.800.651,10 złotych.
Od 2015 roku następuje skokowy wzrost zatrudnienia oraz wydatków na płace które w okresie kadencji  Artura Zycha osiągnęły poziom 5.853.501,65 i w stosunku do wydatków z 2013 roku wzrosły o  około 1.000.000 złotych.Najciekawszym parametrem są zrealizowane inwestycje.

W ostatnim roku kadencji Burmistrza Bogdana Mościckiego poziom inwestycji osiągnął kwotę  3.844.511,98 zł. Biorąc pod uwagę to, że zakończenie i płatności części zadań została przesunięta na rok 2015, a chodzi o niebagatelną kwotę 1.667.557,12 łącznie na rozpoczęte w 2014 roku przez Bogdana Mościckiego inwestycje wydatkowano  5.512.069,10 złotych.

Kadencja Artura Zycha to do roku 2017 zdecydowany regres w stosunku do lat poprzednich. W 2016 roku poziom inwestycji osiągną zaledwie 1.605.098,89 złotych, a w 2017 roku 2.124.613,93 złotych. Patrząc na zaawansowanie obecnie realizowanych zadań rok 2018 przełomu nie przyniesie.

Andrzej Jaśkiewicz