KURIOZALNA DECYZJA RADY W SPRAWIE SKARGI NA BURMISTRZA!
Dodane przez j23 dnia Listopad 06 2017 19:25:47
              
            O TYM NIE PRZECZYTASZ W INFORMATORACH GMINNYCH

 
Mieszkaniec gminy złożył skargę na burmistrza. Rada Miasta uznała, że doszło do naruszenia przez Artura Zycha ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej ale burmistrz jest niewinny, czyli mieszkaniec ma rację ale jej nie ma.

 Kogo reprezentuje Rada Miasta i Gminy we Wleniu, mieszkańców czy burmistrza?

Rozszerzona zawartość newsa

 Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. - Mówi  o dostępie do informacji publicznej Konstytucja RP.

Niestety w gminie Wleń dostęp do informacji o pracy urzędu, dokumentów i finansów gminy staje się coraz trudniejszy i uciążliwy, a władze piętrzą przed mieszkańcami trudności w dostępie do wiedzy o funkcjonowaniu urzędu.

Miał się o tym okazję przekonać jeden z mieszkańców, który 25 sierpnia tego roku zwrócił się do burmistrza o udostępnienie dokumentów dotyczącą wydatków z budżetu gminy Wleń oraz wglądu w dokumentację wykonywanych prac przez pracowników urzędu.

  Mimo, że ustawa wyraźnie precyzuje, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,  odpowiedzi w określonym prawem terminie nie uzyskał.

Jedenastego września w tej sprawie interweniował telefonicznie w Urzędzie Miasta i Gminy. Piętnastego września po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia, tym razem osobiście. Dowiedział się wówczas, że pismo z odpowiedzią zostało wysłane do niego dzień wcześniej, to jest czternastego września, czyli niemal miesiąc po złożeniu prośby o udostępnienie informacji.

Nie usłyszał przy tym ani słowa wyjaśnień, czy zwykłych przeprosin, które jak zapewnia przyjąłby i potraktował całe zdarzenie jako niebyłe. Wprost przeciwnie, jak mówi, został potraktowany w sposób lekceważący i arogancki.

Zirytowany postępowaniem urzędników wystąpił ze skargą na A.Zycha do Rady Miasta. Sprawa tylko pozornie wydawała się ewidentnie prosta. Komisja rewizyjna potrzebowała aż dwóch posiedzeń żeby ustalić że faktycznie Burmistrz nie udzielił wyjaśnień w ustawowym terminie, skarga jest jednak niezasadna.
 

W trakcie rozpatrywania skargi zaniemówił gdy usłyszał, że burmistrz czuje się niewinny. Winna jest pracownica urzędu która został ukarana, a ponieważ za to samo przewinienie nie można dwa razy karać pracownika komisja uznała skargę za bezzasadną.

Organem władnym rozpatrzenia skargi na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej jest Rada Miasta. Zgodnie z KPA art.237 § 1.  Powinna załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Skarga wpłynęła do urzędu 17 września, powinna więc zostać rozpatrzona do 18 października. Rada Miasta i Gminy we Wleniu rozpatrzyła skargę dopiero 25 października nie informując o powodach przesunięcia terminu zajęcia się sprawą zainteresowanej osoby i łamiąc przy tym po raz kolejny Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 36.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Radni nie mieli przy tym wątpliwości. Mimo, że burmistrz nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie, naruszając ustawę o Dostępie do Informacji Publicznej skarga jest niezasadna.
 
Na pewno tego tak nie zostawię - Mówi skarżący mieszkaniec, a od decyzji rady będę się odwoływał – zapewnia.


O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy prawników fundacji  Watchdog Polska

Warto przypomnieć, że gdy składamy skargę na działalność burmistrza, to składamy skargę na organ. Ten zaś ponosi odpowiedzialność także za działania swoich pracowników. Wyciągnięcie przez burmistrza konsekwencji wobec pracownika urzędu w związku z nieudzieleniem informacji publicznej na wniosek świadczy o tym, że doszło do nieprawidłowości. Jednakże od sposobu rozpatrzenia skargi przez radę nie można się odwołać. Można rozważyć skierowanie skargi do wojewody na działalność rady, ale byłoby to trzeba umotywować np. błędami proceduralnymi przy rozpatrywaniu skargi mieszkańca. Bo sam fakt, że rada nie uwzględniła skargi, nie jest wystarczającym powodem.

Sposobnością do rozliczenia radnych z ich działania są wybory samorządowe - dobrze wtedy przypomnieć, jak były rozpatrywane wnioski i skargi mieszkańców.

 Bartosz Wilk, prawnik, Sieć Obywatelska Watchdog PolskaSkarga mieszkańca na burmistrza.

Opinia Komisji Rewizyjnej - Zaistniała nieprawidłowość ale skarga na burmistrza jest niezasadna.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta i Gminy we Wleniu w sprawie skargi na burmistrza - Naruszono ustawę o dostępie do Informacji Publicznej ale skarga jest niezasadna
A.Jaśkiewicz